Menu
مفهوم سطح سرویس (Level of Service)
1393/11/5
چهارشنبه ، 18 شهریور 1388 ، 12:41
سطح سرویس که به اختصار (LOS) نامیده می شود یک معیار کیفی از احساس کاربران معابر اعم از رانندگان، راکبان، عابران و ... نسبت به شرایط، راحتی و کیفیت عبور و مرور در معابر گوناگون می باشد. کاربران معابر بر اساس سرعت حرکت، زمان سفر، آزادی حرکات، تداخل با دیگر کاربران، راحتی و آسایش خود کیفیت معبر را مورد ارزیابی قرار می دهند. به این منظور در علم مهندسی ترافیک این ارزیابی کیفی به شش سطح سرویس از A تا F طبقه بندی می گردد. شاخصهای عملکردی از قبیل سرعت، حجم و چگالی را می توان برای هر سطح سرویس محاسبه نمود . نکته ای که می بایست مورد توجه قرار گیرد اینست که سطح سرویس بر اساس پارامترهای ترافیکی طبقه بندی نشده اند. بلکه این سطوح ابتدا بر اساس احساس کاربران تقسیم بندی گردیده اند و سپس متناسب با هر سطح سرویس پارامترهای ترافیکی معین شده اند.
سطح سرویس A شرایط حرکت آزاد (Free Flow) را در معبر شرح می دهد. در چنین شرایطی کاربران حضور دیگر کاربران را حس نکرده و وجود آنها تاثیری بر عملکردشان ندارد. در چنین شرایطی انتخاب سرعت حرکت و انجام حرکات و مانورهای گوناگون به راحتی صورت می گیرد و کاربران ازحداکثر میزان راحتی برخوردار می باشند.
در سطح سرویس B سرعت حرکت نزدیک به سرعت جریان آزاد می باشد اما حضور کاربران بر یکدیگر تاثیر اندکی گذارده و آزادی عمل و انجام مانور تا حد کمی محدود می گردد.
در سطح سرویس C سرعت حرکت هنوز در نزدیکی سرعت جریان آزاد می باشد اما آزادی انجام مانور به شدت محدود می گردد و سطح راحتی کاربران افت پیدا می کند.
در سطح سرویس D سرعت حرکت نسبت به سرعت حرکت آزاد کاهش قابل ملاحظه ای می یابد و آزادی انجام مانور به میزان بیشتری محدود می گردد. هر نوع کاهش سطح مقطع بنا به هر علتی اعم از تصادف و... باعث ایجاد صفهای طویل می گردد.
در سطح سرویس E میزان تقاضا به حد ظرفیت میرسد و هر نوع گرفتگی و مانع در جریان ترافیک مانند ورود سایر وسایل نقلیه از طریق ورودیها باعث ایجاد مزاحمت برای دیگر کاربران می گردد.
در سطح سرویس F میزان تقاضا از ظرفیت معبر بیشتر گردیده و در نتیجه حرکت وسایل نقلیه به صورت مقطعی متوقف می گردد.

TTIC - شاهرخ ظهرابزاده
 http://www.ttic.ir
چهارشنبه ، 18 شهریور 1388 ، 12:41 سطح سرویس که به اختصار (LOS) نامیده می شود یک معیار کیفی از احساس کاربران معابر اعم از رانندگان، راکبان، عابران و ... نسبت به شرایط، راحتی و کیفیت عبور و مرور ...
شبیه سازی در مهندسی ترافیک
1393/11/5

Simulation in Traffic Engineering
 
مبانی مدلهای شبیه سازی
شبیه سازی چیست؟
شبیه سازی را می توان به عنوان فرآیند طراحی یک مدل از یک سیستم واقعی و کاربرد آن به منظور درک سیستم و یا ارزیابی استراتژی های مختلف برای عملکرد سیستم تعریف کرد.
در حقیقت کار شبیه سازی تقلید رفتار یک سیستم واقعی است.
امروزه شبیه سازی یکی از قویترین و قابل قبول ترین ابزارهای تحقیق در عملیات و تحلیل سیستم هاست.
 
 
چه موقع شبیه سازی می تواند به عنوان یک ابزار خوب بکار رود؟
 
زمانیکه هدف مطالعه روابط متقابل و درونی یک پیچیده یا یک زیرسیستم درون یک سیستم ترکیبی پیچیده است.
 
وقتی که تغییرات اطلاعاتی، ساختاری و محیطی می تواند شبیه سازی گرددو تأثیر تغییرات در این مسائل روی رفتار مدل مورد مطالعه قرار گیرد.
 
اطلاعات بدست آمده در هنگام طراحی یک مدل شبیه سازی می تواند ارزش زیادی در هنگام دادن پیشنهادات جهت توسعه مدل در بر داشته باشد.
 
چه موقع شبیه سازی می تواند به عنوان یک ابزار خوب بکار رود؟
 
پیدا کرن حساسیت مدل روی متغیرهای مختلف
 
شبیه سازی می تواند انجام گیرد تا یک نتایج یک طراحی یا یک سیاست جدید قبل از اعمال تجربه کنیم.
 
منافع شبیه سازی
 
سیاست ها، روش ها و طراحی ها و ... می تواند مورد بررسی قرار گیرد قبل ازآنکه در دنیای واقعی مشکلی به خاطر اعمال آنها به وجود آید.
 
سخت افزاز ها، طرح های واقعی سیستم های مختلف حمل ونقل و ... می توانند آزمایش شوند بدون اینکه هزینه تأسیس یک مدل واقعی پرداخته شود.
 
فرضیات در مورد چگونه و چرایی پدیده های مشخص می تواند برای امکان سنجی مورد مطالعه قرار گیرد.
 
برای درک صحیح تر چگونگی کارکرد سیستم مفید است.
 
سؤالات what if ، چه می شود اگر در مورد سیستم های جدید پاسخ داده می شود
 
 
مضار شبیه سازی
 
آموزش خاصی برای ساخت مدل لازم است، به علاوه مدل های ساخته شده توسط دو فرد مختلف ممکن است شبیه هم باشند یا کاملاً متمایز.
 
مدل های شبیه سازی وقت گیر و گران است.
 
گاهی اوقات شبیه سازی در مواردی بکار می رود که جوابهای تحلیلی وجود دارد و این درست نیست.
 
 
چرا شبیه سازی
 
سختی
 
پیچیدگی
 
غیر خطی
 
اثرات غیر قطغی
 
عدم ثبات
 
ناپایداری
 
فرآیند شبیه سازی
 
تشریح جزئی مسأله
 
سؤالات چه می شود اگر؟
 
بهینه سازی
 
مقایسه سیستم های مختلف (نقطه قوت شبیه سازی)
 
کنترل تجربی
 
 
مؤلفه های سیستم شبیه سازی
 
کار Job, Entity
 
صفت خاصیت Attributes

فعالیت Activity
 
حالت State
 
واقعه Event
 
منابع Resource
 
برخی اصطلاحات فنی در شبیه سازی
 
Warm up Period
Replication
Arrival type
Queue
State variable
Server
Service Time
 
برخی کاربردهای شبیه سازی ترافیک
 
ارزیابی یک سیستم کنترل جدید در تقاطع ها
 
بررسی تعادل در تخصیص دینامیک
 
ارزیابی اصلاح جهت بندی معابر در شبکه یک محدوده
 
بررسی اجزاء یک نرم افزار شبیه ساز
 
ورودی ها (انواع وسائل)
 
اجزاء شبکه (قطعات راه، تقاطع ها، رمپ ها، حمل و نقل همگانی و ...)
 
کنترل ها (کنترل تقاطع های چراغدار، کنترل رمپ های ورودی)
 
ورودی های شبکه
 
نحوه ورود
 
مقصد
 
ویژگی های فیزیکی وسیله
 
ویژگی های دینامیکی وسیله
 
ویژگی های رفتاری راننده
 
ویژگی های وسیله
 
مبدأ و مقصد
 
 
 
 
نحوه ورود به شبکه
 
 
بررسی برخی شاخص های عملکردی
 
MOE: Measure of Effectiveness
 
کل زمان سفر
 
کل وسیله نقلیه کیلومتر
 
کل حجم عبور کرده از شبکه
 
 
سرعت متوسط در شبکه، بین مبادی و مقاصد و روی مسیرها
 
کل تأخیر
 
طول صف.....
 
 
بررسی مطالعات موردی
 
استفاده از شبیه سازی در مطالعات عارضه سنجی ترافیک
 
استفاده از شبیه سازی در بررسی عملکرد تقاطع چراغدار
 
استفاده از شبیه سازی در مقایسه عملکرد تقاطع چراغدار و دور برگردان
 
منبع : بخشی از دوره های کوتاه مدت حمل و نقل و ترافیک
دکتر کرمانشاهی
 http://www.ttic.ir
Simulation in Traffic Engineering   مبانی مدلهای شبیه سازی شبیه سازی چیست؟ شبیه سازی را می توان به عنوان فرآیند طراحی یک مدل از یک سیستم واقعی و کاربرد آن به منظور درک سیس...
آشنايي با پارامترهای ترافیکی
1393/11/5
به منظور تحليل ترافيك عبوري در معابر گوناگون، پارامترهاي متعددي مورد استفاده قرار مي گيرد. در ادامه برخي از اين پارامترها معرفي و تشريح مي گردند.
 
حجم و نرخ جریان ترافیک
این دو پارامتر میزان ترافیک عبوری از یک مقطع و یا یک خط عبوری معبر در یک بازه زمانی مشخص را بیان می نمایند. اما تفاوت این دو پارامتر در بازه زمانیشان می باشد.
حجم ترافیک برابر یا تعداد کل خودروهای عبوری که در زمان مشخص از مقطع و یا خط عبوری عبور می نمایند می باشد. این پارامتر برای بازه زمانی ساعت، روز، هفته، ماه و یا سال بیان می گردد.
اما نرخ جریان برابر با تعداد کل خودروهایی که از یک مقطع و یا یک خط عبوری در یک بازه زمانی کمتر از یک ساعت (معمولا 15 دقیقه) عبور می نمایند می باشد. اما این میزان بر اساس حجم معادل یک ساعت بیان می گردد.
تفاوت بین حجم و نرخ جریان می بایست به دقت مورد توجه قرار گیرد. همانطور که شرح داده شد حجم برابر با تعداد خودروهای مشاهده شده و یا مورد انتظار برای عبور از محلی مشخص می باشد. اما نرخ جریان از تقسیم خودروهای مشاهده شده در بازه کمتر از یک ساعت تقسیم بر زمان مشاهده بر حسب ساعت حاصل می گردد.
یکی از پارامترهای که بسیار مورد استفاده قرار می کیرد حجم متوسط روزانه (ADT)می باشد. برابر با تعداد متوسط خودروهایی می باشد که در یک روز از مقطع مشخصی از معبر عبور می نمایند.
سرعت (Speed):
از لحاظ علمی سرعت حاصل تقسیم جابجایی بر زمان می باشد و در مهندسی ترافیک سرعتهای گوناگونی تعریف گردیده و مورد استفاده قرار می گیرند.
 
متوسط سرعت حرکت (Average Running Speed): این پارامتر بر اساس زمان سفر وسایل نقلیه در طول مشخصی از معبر محاسبه می گردد. این پارامتر فقط شامل زمانهایی می گردد که وسیله نقلیه در حال حرکت بوده و توقف ها را شامل نمی گردد.
متوسط سرعت سفر (Average Travel Speed): میانگین زمان صرف شده برای طی نمودن طول مشخصی از معبر می باشد. این پارامتر زمانهای صرف شده برای توقف را نیز شامل می گردد.
متوسط سرعت مکانی (Space Mean Speed): پارامتری آماری است که بر اساس میانگین زمان سفر وسایل نقلیه در طول مقطع مشخصی از معبر محاسبه می گردد.
متوسط سرعت زمانی (Time Mean Speed): میانگین جبری سرعتهای لحظه ای وسائل نقلیه مشاهده شده در یک نقطه مشخص از معبر می باشد
سرعت حرکت آزاد (Free Flow Speed): بیانگر سرعتی می باشد که رانندگان مایل به حرکت با آن سرعت هستند و حضور دیگر وسایل نقلیه تاثیر بر این سرعت ندارد.


چگالی (Density):
چگالی بیانگر تعداد وسایل نقلیه، راکبان موتور سیکلت و دوچرخه و یا عابران پیاده می باشد که طول مشخصی از معبر و یا هریک از خطوط عبوری را در یک لحظه خاص اشغال نموده اند. اندازه گیری چگالی به صورت مستقیم نیازمند فیلمبرداری و عکسبرداری از معبر مورد نظر می باشد. اما در عمل این پارامتر را با استفاده از متوسط سرعت سفر و نرخ جریان محاسبه می کنند.
سرفاصله
سرفاصله زمانی (Headway): فاصله زمانی میان عبور پیاپی دو وسیله نقلیه سر فاصله می باشد.
سرفاصله مکانی (Spacing): فاصلهطولی میان دو وسیله نقلیه پیاپی می باشد.
روابط ریاضی معینی بین این پارامترها حکم فرما می باشد و نمودارهای حاصل از این روابط به همراه معادلات مربوط، اساس محاسبات مهندسی ترافیک را تشکیل می دهند.
http://www.ttic.ir
به منظور تحليل ترافيك عبوري در معابر گوناگون، پارامترهاي متعددي مورد استفاده قرار مي گيرد. در ادامه برخي از اين پارامترها معرفي و تشريح مي گردند.   حجم و نرخ جریان ترافیک این دو پارامتر...
انتخاب شیوه حمل و نقل و مالکيت حمل و نقل
1393/11/4

هر مؤسسه برای انتخاب حمل کننده سیاست های خاص خود را دارد. یک مؤسسه باید دارای سیاست شفاف و مکتوبی باشد، هر چند بسیاری از مؤسسات چنین سیاست هایی ندارند. بسیاری از تحقیقات در لجستیک به این نکته توجه دارند که مؤسسات چگونه حمل کنندگان را انتخاب می کنند یا چگونه باید آنها را انتخاب کنند و نحوه ارتباط با آنها چگونه است.
هنگام تصمیم گیری درباره انتخاب شیوه های موجود و گوناگون حمل نه تنها بین حمل کنندگان مختلف؛ بلکه بین شیوه های گوناگون حمل نیز رقابت وجود دارد. فرستنده حق انتخاب فرستادن محموله با کشتی یا هواپیما را دارد. در روی خشکی  امکان حمل محموله با کشتی که مناطق خشکی را دور می زند، با کامیون، قطار  یا هواپیما وجود دارد. همان طور که در چند فصل بعدی هم آمده است، هر شیوه حمل با سایر شیوه ها در بخش های معینی رقابت می کند. بعضی محموله ها یا بازارها تنها به یک شیوه دسترسی دارند. از نظر اقتصادی، نفت خاورمیانه به اروپا تنها با کشتی قابل حمل است. قطعات پرارزش رایانه ای از فراز اقیانوس ها صرفاً از طریق هوایی حمل می شوند، اما برای بعضی از بازارها حق انتخاب های بیشتری وجود دارد.
مالکيت حمل و نقل
اختصاصی: فرستنده، مالک وسیله نقلیه است.
قراردادی: فرستده مالک وسیله نقلیه نیست؛ اما وسیله نقلیه برای مدت محدودی در اختیار و کنترل آنها قرار می گیرد. این حالت اساساً شبیه اجاره وسایل است.
حمل عمومی: فرستنده، یکی از بی شمار مشتریان حمل کننده است. حمل عمومی نیز یکی از مباحث حقوقی مهم است که در بخش بعد با نام مقررات حمل و نقل مورد بحث قرار می گیرد.

http://www.ttic.ir
هر مؤسسه برای انتخاب حمل کننده سیاست های خاص خود را دارد. یک مؤسسه باید دارای سیاست شفاف و مکتوبی باشد، هر چند بسیاری از مؤسسات چنین سیاست هایی ندارند. بسیاری از تحقیقات در لجستیک به این نکته ...